Skip to main content

Nordic Equities Select hållbarhetsrelaterade upplysningar

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Sammanfattning

Allmänt

Fonden främjar de miljörelaterade egenskaperna minskning av växthusgasutsläpp, minskning av koldioxidutsläpp samt ökad användning av förnyelsebar energi. Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper utan att ha hållbar investering som mål.

Fondens investeringsstrategi och de hållbarhetskriterier som ingår i den beskrivs nedan:

ESG-screening

Bolaget har köpt in ett ESG-screeningverktyget Global Standards Screening genom Morningstar / Sustainalytics. Screeningverktyget är ett normbaserat verktyg som utvärderar i vilken utsträckning potentiella portföljbolag orsakar, bidrar till eller är hänförliga till brott mot internationella normer och standarder.

ESG-analys

Fondbolaget genomför inför varje investering en analys av portföljbolaget utifrån särskilda hållbarhetsaspekter. Fondbolaget granskar den hållbarhetsrapportering som portföljbolaget har publicerat, koldioxidutsläpp, portföljbolagets produkters eventuella involverande i sådana sektorer som fondbolaget exkluderar (se nedan kring exkluderingskriterier) och portföljbolagets eventuella bidragande till ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Exkluderingskriterier

Fondbolaget har fastställt vissa exkluderingskriterier som fonden tillämpar. Fondbolaget har exkluderat investeringar i sådana branscher och sektorer som fondbolaget inte ser någon långsiktig hållbarhet eller samhällsnytta i. Fonden exkluderar bolag som är involverade i kolkraft, fossila bränslen, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, vapen, cannabis eller testning på djur.

Välja in

Fondbolaget har upprättat ett ramverk för vilka kriterier som uppställs av fondbolaget för att ett portföljbolag ska klassificeras som ett så kallat främjandebolag. Dessa bolag väljs aktivt in i fonden då de bidrar till att uppnå de miljörelaterade egenskaper fonden avser att främja. Fondbolagets ramverk för främjandebolag framgår av avsnitt 4 ”Investeringsstrategi”.

Hållbarhetskriterier under investering

Under investering i portföljbolaget mottar fondbolaget information genom Morningstar / Sustainalytics med löpande alerts avseende ESG-relaterade incidenter i portföljbolagen.

Fondbolaget har beslutat att investeringar som placeras på Morningstar / Sustainalytics Watchlist bör granskas ytterligare och övervägas huruvida det ska behållas inom sex månader om portföljbolaget inte har ändrat sin outlook till positiv inom perioden eller om ny information framkommit vid kontakt med portföljbolaget. Portföljbolag som blivit non-compliant bör granskas ytterligare och övervägas att säljas av inom tre månader om inte åtgärder vidtagits eller ny information framkommit.

Övervakning

Fondbolaget övervakar de främjandeegenskaper som fonden avser att främja genom fondbolagets placeringsråd och de möten som hålls i rådet. Vidare kommer efterlevnaden av den hållbarhetsinformation som lämnas för fonden att kontrolleras av fondbolagets kontrollfunktioner i andra och tredje försvarslinjen; funktion för riskhantering, funktion för regelefterlevnad och funktion för internrevision.

Metod och due diligence

Fondbolaget mäter främjandet av de miljörelaterade egenskaper som fonden främjar på fondnivå genom att hämta in data avseende vissa hållbarhetsindikatorer för bland annat växthusgasutsläpp och koldioxidavtryck. Vidare mäter fondbolaget uppnåendet av främjandeegenskaperna på individuell nivå avseende fondens främjandebolag genom att granska den hållbarhetsredovisning och särskilt de klimatrelaterade nyckeltal som portföljbolagen lämnar.

Data

Fonden köper in data från den externa tredjepartsleverantören Morningstar / Sustainalytics som därefter ingår i fondbolagets ESG-analys inför investering men också under tiden för investering för att mäta uppnåendet av främjandeegenskaperna samt för att utföra löpande övervakning av portföljbolagen.

Fondbolaget bedömer att det finns vissa begränsningar avseende den hållbarhetsdata som har samlats in mot bakgrund av bristen på tillgänglig hållbarhetsdata. Fondbolaget har vidtagit best effort-åtgärder för att erhålla tillförlitlig och kvalitativ hållbarhetsdata genom att använda en betrodd tredjepartsleverantör för hållbarhetsdata och i det fall Morningstar / Sustainalytics inte har kunnat tillhandahålla datan har fondbolaget vänt sig direkt till portföljbolagen för att efterfråga den.

Strategier för aktieägarengagemang

På grund av fondbolagets storlek har beslut fattats om att fondbolaget inte kommer att bedriva påverkansarbete i portföljbolagen genom att rösta på bolagsstämmor. Fondbolaget bedriver i stället påverkansarbete genom att årligen tillställa portföljbolagen brev där fondbolaget uttrycker sitt ställningstagande i eventuella hållbarhetsrelaterade frågor och även ifrågasätter eventuella incidenter som har upptäckts genom det screeningverktyg fondbolaget använder.

Läs mer:

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

2023-01-01

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar de miljörelaterade egenskaperna minskning av växthusgasutsläpp, minskning av koldioxidutsläpp och ökad användning av förnyelsebar energi.

2023-01-01

Investeringsstrategi

Nordic Equities Select är en specialfond med inriktning mot den nordiska marknaden. Fondens strategi är att utifrån en bedömning av marknadernas värdering och tillväxtpotential placera i de finansiella instrument som av fondbolaget anses vara mest köpvärda. Bolaget ser på varje aktie individuellt, så kallad stockpicking, vilket innebär att fonden ej är avhängig av branschviktning. Fondbolaget har fastställt en hållbarhetspolicy, som är en del av Bolagets förvaltningspolicy, och innefattar hållbarhetskriterier för förvaltningen.

Inom ramen för fondens investeringsprocess tillämpas hållbarhetskriterier genom tre metoder; välja bort, välja in och påverka. Nedan beskrivs hur hållbarhetskriterierna kontinuerligt genomförs i investeringsstrategin.

Innan investering

ESG-screening

Bolaget har köpt in ett ESG-screeningverktyget Global Standards Screening genom Morningstar / Sustainalytics. Screeningverktyget är ett normbaserat verktyg som utvärderar i vilken utsträckning potentiella portföljbolag orsakar, bidrar till eller är hänförliga till brott mot internationella normer och standarder. Utvärderingarna täcker screening mot FN:s Global Compact, Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP). Den negativa screeningen innebär att ett potentiellt portföljbolag först screenas av Morningstar / Sustainalytics för att identifiera eventuella hållbarhetsrisker som portföljbolaget är förenat med. För att fonden ska investera i portföljbolaget krävs att portföljbolaget är compliant med screeningverktyget.

ESG-analys

Bolaget genomför inför varje investering en analys av Bolaget utifrån särskilda hållbarhetsaspekter. Inom denna hållbarhetsanalys ingår bland annat den ESG-screeningen som har beskrivits ovan. Fondbolaget granskar den hållbarhetsrapportering som portföljbolaget har publicerat, koldioxidutsläpp, portföljbolagets produkters eventuella involverande i sådana sektorer som fondbolaget exkluderar (se nedan kring exkluderingskriterier) och portföljbolagets eventuella bidragande till ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Exkluderingskriterier

Fonden är aktivt förvaltad och de exkluderingskriterier som tillämpas har därför en självsanerande effekt. Fondbolaget agerar i sitt dagliga arbete på ett sådant sätt att förtroendet för fondbolagets verksamhet upprätthålls och att verksamheten är sund. Fonden strävar efter att bedriva verksamheten på ett etiskt sätt som präglas av god affärssed, moral, konsekvent agerande och etik. Mot denna bakgrund har fonden fastställt kriterier för exkludering av vissa sektorer och branscher som fondbolaget inte ser någon långsiktig hållbarhet eller samhällsnytta i. Dessa exkluderingskriterier beskrivs under frågan nedan.

Välja in

Flera av fondens portföljbolag har åtagit sig klimatrelaterade målsättningar i enlighet med Agenda 2030 eller Parisavtalets globala uppvärmningsmål med syftet att minska verksamhetens koldioxidutsläpp eller andra växthusgasutsläpp samt öka användningen av förnyelsebara energikällor. Fonden väljer aktivt att investera i sådana bolag (”främjandebolag”) då de bidrar till uppnåendet av de miljörelaterade egenskaper fonden avser att främja. Fondbolaget har upprättat ett ramverk för vilka kriterier som ett portföljbolag behöver uppfylla för att klassificeras som ett främjandebolag. För att fondbolaget ska klassificera ett portföljbolag som ett så kallat främjandebolag krävs att portföljbolaget uppföljer följande kriterier:

  1. Portföljbolaget har åtagit sig klimatrelaterade målsättningar i enlighet med Agenda 2030 eller Parisavtalet som innebär att portföljbolaget ska verka för att minska verksamhetens koldioxidutsläpp eller växthusgasutsläpp alternativt ökad användning av förnyelsebara energikällor inom verksamheten.
  2. Utöver punkten 1 fordras att:
  3. Portföljbolagets klimatrelaterade målsättningar har validerats genom Science Based Targets Initiative, eller
  4. Portföljbolaget har sedan flera år tillbaka åtagit sig klimatrelaterade målsättningar och delmålen har hittills uppnåtts, eller
  5. Portföljbolaget är ett lösningsbolag vilket innebär att portföljbolaget tillhandahåller en produkt eller tjänst som bidrar till lösning på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar.
  6. Portföljbolaget ska utöver detta uppfylla fondbolagets policy för praxis för god styrning.

Fonden investerar inte uteslutande i främjandebolag, däremot ingår eventuella klimatrelaterade målsättningar som portföljbolagen har åtagit sig i fondbolagets ESG-analys varför främjandebolag aktivt väljs in. Fonden kommer alltid att ha en minimiandel om 30 % i så kallade främjandebolag. Se vidare under rubriken ”Andel av investeringar”.

Under investering

Kontinuerlig övervakning

Fonden mottar löpande alerts från Morningstar / Sustainalytics avseende ESG-händelser i fondens portföljbolag. Genom mottagande av löpande alerts kan fonden övervaka eventuella händelser som skulle kunna medföra att hållbarhetsrisker i portföljbolagen materialiseras. Fondbolaget har vidare en nära och regelbunden kontakt med portföljbolagen vilket medför att fondbolaget löpande kan övervaka eventuella händelser i portföljbolagen som skulle kunna medföra konsekvenser för fondens hållbarhetsstrategi.

Påverkansarbete

På grund av fondbolagets storlek har beslut fattats om att fondbolaget inte kommer att bedriva påverkansarbete i portföljbolagen genom att rösta på bolagsstämmor. Fondbolaget bedriver i stället påverkansarbete genom att årligen tillställa portföljbolagen brev där fondbolaget uttrycker sitt ställningstagande i eventuella hållbarhetsrelaterade frågor och även ifrågasätter eventuella incidenter som har upptäckts genom det screeningverktyg fondbolaget använder. Som beskrivits ovan har fondbolaget en nära och löpande kontakt med fondens portföljbolag vilket medför att fondbolaget löpande har en påverkansdialog med portföljbolagen kring fondbolagets syn på hållbarhetsfrågor.

Sälja av

Bolaget har beslutat att investeringar som placeras på Morningstar / Sustainalytics Watchlist bör granskas ytterligare och övervägas huruvida det ska behållas inom sex månader utifall bolaget inte har ändrat sin outlook till positiv inom perioden eller om ny information framkommit vid konfrontation av bolaget. Bolag som blivit non-compliant bör säljas inom tre månader om inte åtgärder vidtagits eller ny information framkommit.

Fondbolagets policy för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten

Fondbolaget har antagit en policy för att bedöma praxis för god styrning i fondens portföljbolag, vilken ingår i fondbolagets hållbarhetspolicy. Fondbolagets policy för att bedöma praxis för god styrning innefattar en skyldighet för fondbolaget att granska att portföljbolaget har en sund förvaltningsstruktur och en sund relation till dess arbetstagare, vidare granskar fondbolaget ersättningsstrukturer till berörd personal och efterlevnad av skatteregler.

Inför en investering i ett nytt investeringsobjekt granskar fondbolaget investeringsobjektets förvaltningsstruktur bland annat vad avser portföljbolagets uppförandekod och huruvida portföljbolaget följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vidare följer fondbolaget upp portföljbolagets efterlevnad av praxis för god styrning genom de löpande alerts som fondbolaget mottar avseende ESG-händelser kopplade till portföljbolagen från Morningstar / Sustainalytics (vilka har beskrivits ovan). I det fall en incident har förevarit i ett av fondens portföljbolag för fondbolaget en dialog med portföljbolaget och portföljbolaget ges möjlighet att kommentera incidenten.

2023-01-01

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fondbolaget har både interna och externa kontrollmekanismer för att löpande övervaka de främjandeegenskaper fonden avser att uppnå. Fondens främjandeegenskaper kontrolleras internt genom fondbolagets placeringsråd då hållbarhetskriterierna som utgör en del av fondens investeringsstrategi diskuteras inom ramen för placeringsrådets möten.

Vidare har fondbolaget också externa kontrollmekanismer genom andra och tredje försvarslinjens kontrollmekanismer vilka är funktion för riskhantering, funktion för regelefterlevnad och funktion för internrevision som kommer att granska och kontrollera fondbolagets efterlevnad av den hållbarhetsinformation som lämnas för fonden.

2023-01-01

Metoder

Fondbolaget mäter uppnåendet av dess främjandeegenskaper på fondnivå genom att hämta in data från Morningstar / Sustainalytics avseende hur fonden presterar utifrån de fastställda hållbarhetsindikatorerna utsläpp av växthusgaser (scope 1,2 och 3 utsläpp), investeringsobjektets växthusgasutsläpp, andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion, energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan, utsläpp av oorganiska föroreningar, utsläpp av luftföroreningar och uppdelning av energiförbrukning efter typ av icke-förnybara energikällor.

För fondens främjandebolag mäter fondbolaget dessutom uppnående av främjandeegenskaper individuellt för varje portföljbolag genom att granska och kontrollera portföljbolagets hållbarhetsredovisning utifrån vissa klimatrelaterade nyckeltal.

2023-01-01

Datakällor och behandling

Fonden hämtar in data från Morningstar / Sustainalytics inför en investering då fondens innehav screenas genom Morningstar / Sustainalytics negativa screeningverktyg. Fonden beaktar också huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och för detta syfte hämtar fondbolaget in data från Morningstar / Sustainalytics avseende de fastställda hållbarhetsfaktorerna. Vidare görs även en löpande screening avseende eventuella ESG-relaterade incidenter som har förevarit i fondens innehav. Fondbolaget hämtar också in hållbarhetsdata direkt från portföljbolagen genom bland annat portföljbolagens egen hållbarhetsrapportering. Därtill ställer fondbolaget vissa ESG-relaterade frågor till portföljbolagen inför investering och under den löpande påverkansdialogen.

Fondbolaget arbetar aktivt med att kvalitetssäkra den hållbarhetsdata fondbolaget använder för att fatta välgrundade investeringsbeslut mot bakgrund av den ESG-analys fondbolaget utför inför investering. Morningstar / Sustainalytics är ett ledande ESG-forsknings, rating- och dataföretag med 30 års erfarenhet av att utveckla lösningar för att möta de växande behoven av hållbarhetsinformation.

Fondbolaget använder inte någon estimerad data.

2023-01-01

Begränsningar för metoder och data

Fondbolaget bedömer att det finns vissa begränsningar avseende den hållbarhetsdata som har samlats in mot bakgrund av bristen på tillgänglig hållbarhetsdata. Implementeringen av Corporate Sustainability Reporting Directive och redovisningsstandarder från European Financial Reporting Advisory Group är nödvändigt för att kunna lämna information om tillförlitliga kvantitativa indikatorer.

Fondbolaget har vidtagit best effort-åtgärder genom att använda en betrodd tredjepartsleverantör för hållbarhetsdata och i de fall Morningstar / Sustainalytics inte kan tillhandahålla datan vänder sig fondbolaget direkt till portföljbolagen för att efterfråga datan.

2023-01-01

Due diligence

Fondbolaget genomför due diligence av portföljbolagen i fonden dels genom granskning av portföljbolagets hållbarhetsredovisning av de klimatrelaterade nyckeltal som är relevanta för fondens främjandeegenskaper. Vidare görs som ovan beskrivits också en löpande screening av portföljbolagen genom Morningstar / Sustainalytics. Fondbolaget mottar alerts avseende ESG-relaterade händelser i portföljbolagen som sedan ligger till grund för den påverkansdialog fondbolaget för med portföljbolaget i enlighet med fondbolagets principer för aktieägarengagemang.

2023-01-01

Policy för aktieägarengagemang

Som beskrivits ovan har fondbolaget på grund av dess storlek fattat beslut om att fondbolaget inte kommer att bedriva påverkansarbete i portföljbolagen genom att rösta på bolagsstämmor. Fondbolaget bedriver i stället påverkansarbete genom att årligen tillställa portföljbolagen brev där fondbolaget uttrycker sitt ställningstagande i eventuella hållbarhetsrelaterade frågor och även ifrågasätter eventuella incidenter som har upptäckts genom det screeningverktyg fondbolaget använder. Som beskrivits ovan har fondbolaget en nära och löpande kontakt med fondens portföljbolag vilket medför att fondbolaget löpande har en påverkansdialog med portföljbolagen kring fondbolagets syn på hållbarhetsfrågor.

2023-01-01